ക്രിസ്റ്റിയൻ അപ്പോളൊജിറ്റിക്സ് 001 Malayalam: Christian Apologetics, Volume 01

Click Here To Download

Apologetics Volume 1, Malayalam: We will release apologetics materials in English, Hindi, and Malayalam. Members please download whatever is relevant to you. After posting some English materials so far, today we are happy to released a Malayalam volume. This volume will soon be available in English.

അപ്പോളജറ്റിക്സ് പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലയാളത്തിൽ ആദ്യ ഗ്രൻഥം “ക്രിസിസ്റ്റിയൻ അപ്പോളജെറ്റിക്സ്‌ ആദ്യ വാല്യുമ് താഴെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എകദെശം 30 വാല്യുമുകളായി സമ്പുർണ ക്രിസ്തിയ് ന്യായവാദ ശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലുകളിൽ വായിക്കുവാൻവേണ്ടി പ്രത്ത്യേക രീതിയിൽ DTP ചെയ്തതാണ് .  ഇവ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്രിസ്തിയ മിത്രങ്ങൾക്കു ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

CLICK HERE TO Download

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *